نمایشگاه مجازی کتاب هفته مقاومت

۲۰ درصد تخفیف به مناسبت اولین سالروز شهادت سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی

۱۳ تا ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹

در صورتی که برای انتخاب کتاب مورد نظر خود، نیاز به مشاوره دارید، میتوانید شماره خود را ثبت نمایید تا با شما تماس گرفته شود.

کتاب سردار مقاومت، سرباز ولایت

۱۹۰۰۰ تومان

۱۵۴۰۰ با تخفیف

کتاب ذوالفقار

ذوالفقار

۲۸۰۰۰ تومان

۲۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب حاج قاسم

کتاب حاج قاسم ۱

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب حاج قاسم 2

کتاب حاج قاسم ۲

۲۳۰۰۰ تومان

۱۸۴۰۰ با تخفیف

کتاب مالک زمان

کتاب مالک زمان

۱۲۰۰۰ تومان

۹۶۰۰ با تخفیف

کتاب تو شهید نمی شوی

کتاب تو شهید نمی شوی

۱۵۰۰۰ تومان

۱۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب اسم تو مصطفی است

کتاب اسم تو مصطفی است

۱۹۰۰۰ تومان

۱۵۲۰۰ با تخفیف

کتاب سلیمانی عزیز

کتاب سلیمانی عزیز

۲۶۰۰۰ تومان

۲۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب قرار بی قرار

کتاب قرار بی قرار

۲۸۰۰۰ تومان

۲۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب دلتنگ نباش

کتاب دلتنگ نباش

۲۷۰۰۰ تومان

۲۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب سر سر

کتاب سّرسَر

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب اخر شهید می شوی

کتاب آخر شهید می شوی

۱۶۰۰۰ تومان

۱۲۸۰۰ با تخفیف

کتاب سروها ایستاده می مانند

کتاب سروها ایستاده می مانند

۱۰۵۰۰ تومان

۸۴۰۰ با تخفیف

کتاب عمار حلب

کتاب عمار حلب

۲۷۰۰۰ تومان

۲۱۶۰۰ با تخفیف

کتاب بیست سال و سه روز

کتاب بیست سال و سه روز

۱۹۰۰۰ تومان

۱۵۶۰۰ با تخفیف

کتاب مثل نسیم

کتاب آخر شهید می شوی

۱۳۵۰۰ تومان

۱۰۸۰۰ با تخفیف

کتاب به مجنون گفتم زنده بمان

کتاب به مجنون گفتم زنده بمان ۱

۱۳۰۰۰ تومان

۱۰۴۰۰ با تخفیف

کتاب به مجنون گفتم زنده بمان 2

کتاب به مجنون گفتم زنده بمان ۲

۱۹۰۰۰ تومان

۱۵۶۰۰ با تخفیف

کتاب به مجنون گفتم زنده بمان 3

کتاب به مجنون گفتم زنده بمان ۳

۲۷۰۰۰ تومان

۲۱۶۰۰ با تخفیف

کتاب قصه دلبری

کتاب قصه دلبری

۱۵۵۰۰ تومان

۱۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب خدا می خواست زنده بمانی

کتاب خدا می خواست زنده بمانی

۱۹۰۰۰ تومان

۱۵۶۰۰با تخفیف

کتاب مرگ از من فرار می کند

کتاب مرگ از من فرار می کند

۲۷۰۰۰ تومان

۲۱۶۰۰ با تخفیف

کتاب دختران هم شهید می شوند

کتاب دختران هم شهید می شوند

۱۵۰۰۰ تومان

۱۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب اندیشه مقاومت

کتاب اندیشه مقاومت

۵۵۰۰۰ تومان

۴۳۰۰۰ با تخفیف

کتاب جاده یوتیوب

کتاب جاده یوتیوب

۳۰۰۰۰ تومان

۲۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب در هیاهوی سکوت

کتاب در هیاهوی سکوت

۳۰۰۰۰ تومان

۲۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب من زنده ام

کتاب من زنده ام

۳۵۰۰۰ تومان

۲۸۰۰۰ با تخفیف

کتاب من میترا نیستم

کتاب من میترا نیستم

۲۳۰۰۰ تومان

۱۸۴۰۰ با تخفیف

کتاب یاران ناب 5

کتاب می خواهم با تو باشم

۱۵۰۰۰ تومان

۱۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب یاران ناب 8

کتاب نمی توانست زنده بماند

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب یاران ناب 10

کتاب زندگی با فرمانده

۲۳۰۰۰ تومان

۱۸۴۰۰ با تخفیف

کتاب یاران ناب 14

کتاب با دست های خالی

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب یاران ناب 18

کتاب لبیک در آسمان

۲۲۰۰۰ تومان

۱۷۶۰۰ با تخفیف

کتاب مرد رویاها

کتاب مرد رویاها

۹۰۰۰۰ تومان

۷۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب تنها زیر باران

کتاب تنها زیر باران

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب دویدن زیر باران

کتاب دویدن زیر باران

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب پسرک فلافل فروش

کتاب پسرک فلافل فروش

۱۲۰۰۰ تومان

۹۶۰۰ با تخفیف

کتاب مهمان شام

کتاب مهمان شام

۱۹۰۰۰ تومان

۱۵۲۰۰ با تخفیف

کتاب مدافعان حرم

کتاب مدافعان حرم

۱۷۰۰۰ تومان

۱۳۷۰۰ با تخفیف

کتاب فاطمیون

کتاب فاطمیون

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب زیر تیغ

کتاب زیر تیغ

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب راز کانال کمیل

کتاب راز کانال کمیل

۱۶۰۰۰ تومان

۱۲۸۰۰ با تخفیف

کتاب سلام بر ابراهیم 1

کتاب سلام بر ابراهیم ۱

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب سلام بر ابراهیم 2

کتاب سلام بر ابراهیم ۲

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب از حاج ابراهیم تا خان طومان

کتاب از حاج ابراهیم تا خان طومان

۷۰۰۰۰ تومان

۵۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب دخترها بابایی اند

کتاب دخترها بابایی اند

۳۳۰۰۰ تومان

۲۶۴۰۰ با تخفیف

کتاب فقط برای خدا

کتاب فقط برای خدا

۲۸۰۰۰ تومان

۲۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب هفتاد و دومین غواص

کتاب هفتاد و دومین غواص

۶۰۰۰۰ تومان

۴۸۰۰۰ با تخفیف

کتاب هفت روز دیگر

کتاب هفت روز دیگر

۲۷۰۰۰ تومان

۲۱۶۰۰ با تخفیف

کتاب یادت باشد

کتاب یادت باشد

۴۰۰۰۰ تومان

۳۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب راز رضوان

کتاب راز رضوان

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب سرمشق

کتاب سرمشق

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب یک روز بعد از حیرانی

کتاب یک روز بعد از حیرانی

۴۰۰۰۰ تومان

۳۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب کاش برگردی

کتاب کاش برگردی

۳۰۰۰۰ تومان

۲۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب فرمانده در سایه

کتاب فرمانده در سایه

۲۲۰۰۰ تومان

۱۷۶۰۰ با تخفیف

کتاب عهد کمیل

کتاب عهد کمیل

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب شهید عزیز

کتاب شهید عزیز

۲۶۰۰۰ تومان

۲۰۸۰۰ با تخفیف

کتاب سامان عشق

کتاب سامان عشق

۱۴۰۰۰ تومان

۱۱۲۰۰ با تخفیف

کتاب خاک های نرم کوشک

کتاب خاک های نرم کوشک

۲۸۰۰۰ تومان

۲۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب آخرین نماز در حلب

کتاب آخرین نماز در حلب

۲۲۰۰۰ تومان

۱۷۶۰۰ با تخفیف

کتاب پرواز با پاراگلایدر

کتاب پرواز با پاراگلایدر

۳۰۰۰۰ تومان

۲۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب زنده باد کربلا

کتاب زنده باد کربلا

۳۲۰۰۰ تومان

۲۵۶۰۰ با تخفیف

کتاب عاشقان ایستاده می میرند

کتاب عاشقان ایستاده می میرند

۲۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ با تخفیف

کتاب مربع های قرمز

کتاب مربع های قرمز

۵۵۰۰۰ تومان

۴۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب نور علی

کتاب نورعلی

۱۲۰۰۰ تومان

۹۶۰۰ با تخفیف

کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت

کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت

۵۰۰۰۰ تومان

۴۰۰۰۰ با تخفیف

کتاب طاهر خان طومان

کتاب طاهر خان طومان

۱۵۰۰۰ تومان

۱۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب راز پلاک سوخته

کتاب راز پلاک سوخته

۲۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ با تخفیف

کتاب اردوگاه اطفال

کتاب اردوگاه اطفال

۲۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ با تخفیف

کتاب آب هرگز نمی میرد

کتاب آب هرگز نمی میرد

۲۸۰۰۰ تومان

۲۲۴۰۰ با تخفیف

کتاب پایی که جا ماند

کتاب پایی که جا ماند

۹۰۰۰۰ تومان

۷۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب خاطرات سفیر

کتاب خاطرات سفیر

۲۶۰۰۰ تومان

۲۰۸۰۰ با تخفیف

کتاب فرنگیس

کتاب فرنگیس

۲۴۰۰۰ تومان

۱۹۶۰۰ با تخفیف

کتاب ملاقات در فکه

کتاب ملاقات در فکه

۳۲۰۰۰ تومان

۲۵۶۰۰ با تخفیف

کتاب وقتی مهتاب گم شد

کتاب وقتی که مهتاب گم شد

۵۵۰۰۰ تومان

۴۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب یک محسن عزیز

کتاب یک محسن عزیز

۶۰۰۰۰ تومان

۴۸۰۰۰ با تخفیف

کتاب بابا نظر

کتاب بابا نظر

۵۵۰۰۰ تومان

۴۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب خداحافظ سالار

کتاب خداحافظ سالار

۴۵۰۰۰ تومان

۳۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب نورالدین پسر ایران

کتاب نورالدین پسر ایران

۵۹۰۰۰ تومان

۴۸۲۰۰ با تخفیف

کتاب همپای صاعقه

کتاب همپای صاعقه

۴۸۰۰۰ تومان

۳۹۴۰۰ با تخفیف

کتاب نای سوخته

کتاب نای سوخته

۱۳۰۰۰ تومان

۱۰۴۰۰ با تخفیف

کتاب ملاقات در ملکوت

کتاب ملاقات در ملکوت

۱۳۰۰۰ تومان

۱۰۴۰۰ با تخفیف

کتاب سرباز کوچک امام

کتاب سرباز کوچک امام

۲۴۰۰۰ تومان

۱۹۲۰۰ با تخفیف

کتاب رفیق مثل رسول

کتاب رفیق مثل رسول

۲۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ با تخفیف

کتاب بابا رجب

کتاب بابا رجب

۲۹۰۰۰ تومان

۲۳۲۰۰ با تخفیف

کتاب چایت را من شیرین می کنم

کتاب چایت را من شیرین می کنم

۵۵۰۰۰ تومان

۴۴۰۰۰ با تخفیف

کتاب دم عشق دمشق

کتاب دم عشق دمشق

۱۴۰۰۰ تومان

۱۱۲۰۰ با تخفیف

کتاب عارفانه

کتاب عارفانه

۱۱۰۰۰ تومان

۸۸۰۰ با تخفیف

کتاب من مادر مصطفی

کتاب من مادر مصطفی

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب مجید بربری

کتاب مجید بربری

۱۸۰۰۰ تومان

۱۴۴۰۰ با تخفیف

کتاب حاج احمد

کتاب حاج احمد

۴۰۰۰۰ تومان

۳۲۰۰۰ با تخفیف

کتاب استاد

کتاب استاد

۲۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ با تخفیف

کتاب شاخص های مکتب سلیمانی

کتاب شاخص های مکتب شهید سلیمانی

۲۰۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ با تخفیف

کتاب خاتم سلیمانی

کتاب خاتم سلیمانی

۲۲۰۰۰ تومان

۱۷۶۰۰ با تخفیف

کتاب حاج قاسم سلام

کتاب حاج قاسم سلام

۳۷۰۰۰ تومان

۲۹۶۰۰ با تخفیف

کتاب در مکتب مصطفی

کتاب در مکتب مصطفی

۹۰۰۰ تومان

۷۲۰۰ با تخفیف