اشاره‌ای به پیام‌های تربیتی عاشورا؟

اشاره‌ای به پیام‌های تربیتی عاشورا؟

تابلوهای تربیتی عاشورا چه پیامی برای ما دارند؟ ‌

الگوهای عاشورایی چه تأثیری در ارتباط ما با خدا، خود، خلق خدا و جهان هستی دارند؟ ‌

چگونه می‌توان از اقیانوس عمیق عاشورا، بیشترین بهره‌ها را برد؟

دیدگاه‌ها ۰